NHỮNG DẤU SON CUỘC ĐỜI

Mung Thổ main isnhung daucon trai cuộcđời Virut tan Cong

Mừng thọ chính là những dấu son cuộc đời.

Chúc thọ: 60 tuổi;

Trung thọ: 70 tuổi;

Thượng thọ: 80 tuổi;

Thượng thượng thọ: 90 tuổi;

Đại thọ: 100 tuổi;

Đại đại thọ:110 tuổi;

Trường thọ: 120 tuổi.

Xem ra chúng ta còn nhiều nấc thang để vươn cao.

Năm mới chúc các bạn xa, gần, Bạn Fa, Bạn G+…. vạn sự cát tường.