MINH BẠCH HÓA … THÌ GHI ĐIỂM

Khi những thông tin này đến với cộng đồng, nó không còn là bí mật, của riêng nữa. Rò rỉ thông tin – người ta cho vậy. Tôi không tin:
https://anhbasam.wordpress.com/2015/12/18/6194-thu-cua-tt-nguyen-tan-dung-gui-tbt-nguyen-phu-trong-va-bo-chinh-tri/
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2015/12/19/thu-cua-tt-nguyen-tan-dung-gui-tbt-nguyen-phu-trong-va-bo-chinh-tri/
http://huynhngocchenh.blogspot.com/2015/12/thu-cua-tt-nguyen-tan-dung-gui-tbt.html
http://danquyenvn.blogspot.com/2015/12/thu-cua-tt-nguyen-tan-dung-gui-tbt.html
Không muốn (Blog của mình) ăn theo, nói leo, nhưng suy nghĩ thế này: Dân ta trí tuệ lắm
Minh bạch thì ghi điểm.