THAY HÌNH – CHUA ẢNH

Những ảnh chụp ghi lại thời khắc kỷ niệm. Người ta thường có những lời chua trên những tấm ảnh. Bắt chước, tôi đề mấy lời sau:
Ảnh0584

16 - 1

Ảnh0582

Ảnh0583

Ảnh0586
Tuổi chó, khổ như chó; chó chui gầm chạn, nhục như chó; đen như chó; nhưng trung thành như chó!
Bạn có thể thay hình của tôi bằng hơn chục hình khác, thậm chí tới hàng trăm, nhưng lời bình thì đã khác:
Ăn như chó, tham như chó, độc như chó, tâm địa như chó.

Hỏi như vậy thì làm sao (tôi)…ngóc đầu lên được?
Ảnh ST Intrenet.